Wystawa

Poprzez tą prezentację internetową chcemy zachęcić Państwa do odwiedzenia eksponowanej w Muzeum Historycznym miasta Krakowa (Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35) zorganizowanej wspólnie przez Archiwum Państwowe w Krakowie, Muzeum Historyczne miasta Krakowa oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa wystawy „Kraków – Europejskie Miasto Prawa Magdeburskiego 1257-1791”.
Wystawa prezentuje 534 lata z historii naszego miasta, od momentu wystawienia przez księcia Bolesława V Wstydliwego (1226-1279) aktu lokacji Krakowa na prawie magdeburskim w dniu 5 VI 1257 roku, do czasu uchwalenia przez Sejm Czteroletni, w dniu 18 IV 1791 roku, „Prawa o miastach”, które położyło kres funkcjonowaniu prawa niemieckiego w Polsce.
Podczas wędrówki przez sale muzealne możemy zapoznać się z różnorodnymi aspektami życia w mieście prawa magdeburskiego: zobaczyć rozwój układu przestrzennego aglomeracji krakowskiej, poznać instytucje samorządowe, wejść w zagadnienia dotyczące sądownictwa, życia gospodarczego: rzemiosła i związanych z tym organizacji cechowych, handlu miejskiego i wielkiego handlu tranzytowego, ale także obronności miejskiej, wyglądu kamienicy mieszczańskiej i toczącego się w niej życia codziennego, kwestii życia intelektualnego i religijnego dawnych mieszkańców Krakowa, a wreszcie zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi znaczenia kultury i mecenatu mieszczańskiego.
Dzięki życzliwości wielu zaprzyjaźnionych instytucji - polskich i zagranicznych, możemy zaprezentować najcenniejsze zabytki tej epoki, tj. czasu funkcjonowania Krakowa według reguł nakreślonych normami prawa magdeburskiego. Niektóre z tych obiektów prezentowane są po raz pierwszy na wystawie muzealnej, jak np. zasługujące na uwagę zabytki archeologiczne odkryte podczas ostatnich badań prowadzonych w naszym mieście, inne – jak eksponaty z Magdeburga – mają swoją premierę w Polsce właśnie na naszej ekspozycji.
Prezentujemy również wyniki prac zespołu ekspertów, którzy wykorzystując najnowsze badania naukowe i obecne możliwości techniczne, odtworzyli wygląd aglomeracji krakowskiej z okresu największej świetności miasta w połowie XVII wieku, Rynku krakowskiego w 2. połowie XVIII wieku oraz kilku ważnych dla miasta obiektów: Ratusza, Kościoła Wszystkich Świętych i kamienicy mieszczańskiej - Pałacu Krzysztofory. Efektem ich pracy są makiety i komputerowe wizualizacje.
Po raz pierwszy możemy też udostępnić do zwiedzania piwnice Pałacu Krzysztofory - najstarszą część kamienicy mieszczańskiej.


Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy

5 czerwca – 19 listopada 2007
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35

design by mikro-TOP